Opgesteld op 1 juni 2016 te Spijkenisse

Algemene Voorwaarden “Therapeutische Praktijk van B.Menheere”

Art. 1. Definities.

 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Ben Menheere of therapeut(en) die ingehuurd worden voor het bieden van behandeling.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, gemeente of werkgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

Artikel 4. Uitvoering en opzegging van de overeenkomst.

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 5. Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn in acht genomen wordt. (zie artikel 5)

Artikel 5. Annulering.

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 3. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 5. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 6. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

Artikel 6. Dossiervoering. 

 1. De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 2. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. 15 Jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
 3. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een aanvraag voor inzage bij de therapeut.

Artikel 7. Geheimhouding.

 1. De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Betaling.

 1. Betaling dient op dezelfde dag van behandeling contant te geschieden.
  Bij geval van storing, of indien mondeling toegezegd, binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de therapeut zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien therapeut en cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van het NIBIG en/of de N.V.R.T.

  regressietherapie favicon

Deel deze inhoud via: