Algemene voorwaarden

Opgesteld op 1 september 2016 te Spijkenisse

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige
aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij
Therapeutische Praktijk van B. Menheere (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 24461747) of  haar eigenaar, verder
aangeduid als “Ben Menheere”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke
en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor
toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden
vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op
voorhand afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere)
erkende beroepsorganisatie(s) genaamd NIBIG, CAT en NVRT;
b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt
c. Partijen: Zorgaanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een
termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een
aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de
cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de
cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die
wijzigingen heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject
c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in
overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij
aangetekende brief te ontbinden indien;
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar
verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde
termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in
redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan
wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
c. Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de
zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk
uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij
heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de
zorgaanbieder.

5. Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het
afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Bij annulering of verzetten van de afspraak tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten
verschuldigd.
– Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van de kosten voor
de afspraak verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van de kosten voor
de afspraak verschuldigd.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en)
in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte
kosten.
– De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de
uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter
hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder
toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar
medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de
patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder
begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de
organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de
overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het
moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting.
b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening
aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder
volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen
verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een
verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen.
g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen
overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is
vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van
diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De
zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van
zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke
incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q.
gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een
inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op
enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de
dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende
toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de
cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft
opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar eventueel
met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een
behandeling.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in
rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de
zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de
door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder
uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Deel deze inhoud via: